logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów

Informujemy, że zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz.1987) podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 (m.in. zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów), składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:
1) siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego;
2) miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

 

Obowiązek wykonywania pomiarów jakości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi

Informujemy, że zgodnie z orzecznictwem sądów (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. II OSK 423/12 z dnia 26.06.2013 r., wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn.. IV Sa/Wa 1604/14 z dnia 01.12.2014 r.) aby zweryfikować, czy podmiot korzystający ze środowiska wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków pomiarowych (pomiary jakości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi), należy ustalić, z jaką częstotliwością powinny być przeprowadzane badania (stanu i składu ścieków), a następnie ilość tą odnieść do roku obowiązywania konkretnego pozwolenia. Aby można było to rzetelnie ustalić należy przede wszystkim określić datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Nie jest to data wydania decyzji, a data w jakiej decyzja stała się ostateczna.

W związku z tym informujemy, że w toku działalności kontrolnej prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska będzie sprawdzany obowiązek przeprowadzenia wymaganej ilości analiz próbek ścieków (określonej w pozwoleniu wodnoprawnym – np. 12 próbek w roku, 4 próbki w roku, 2 próbki w roku) w odniesieniu do roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego (tj. w okresach 12 miesięcznych liczonych od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna). Będzie również /jak dotychczas/ sprawdzane, czy wyniki te nie przekraczają dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Przykład:

pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych – decyzja z dnia 12.03.2012 r., uprawomocniona w dniu 04.04.2012 r., określony w decyzji obowiązek wykonania 4 próbek w ciągu roku. Dla sprawdzenia realizacji obowiązku przez podmiot będzie sprawdzane, czy podmiot wykonał wymaganą ilość 4 próbek w kolejnych okresach obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego tj.:

-4 próbki w okresie od 04.04.2012 r. do 03.04.2013 r.,
-4 próbki w okresie od 04.04.2013 r. do 03.04.2014 r. ,
-4 próbki w okresie od 04.04.2014 r. do 03.04.2015 r.,
-itd.
 

 

  

OPRACOWANIE INFORMACJI: Michał Skorupka Dział Inspekcji Delegatury WIOŚ  w Tarnowie
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 11-01-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie