AKTUALNOŚCI ..::.. KONTAKT ..::.. FAQ ..::.. MAPA SERWISU ..::.. BIP
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie


O WIOŚ
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie stanowi aparat pomocniczy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jako kierownika wojewódzkiej inspekcji wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Działa na obszarze województwa małopolskiego. Małopolski Wojewódzki Inspektor wykonuje w imieniu Wojewody Małopolskiego zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska  określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (Dz.U. 2007.44.287, z póź. zm.) i przepisach odrębnych. 

Małopolski Wojewódzki  Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko
Z-ca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora  Ryszard Listwan
Komórki organizacyjne 
Wydział Inspekcji   Naczelnik Wydziału
Monika Janik 
Wydział Organizacyjno-Administracyjny Naczelnik Wydziału
Bożena Batorowicz 
Wydział Budżetu i Finansów -Główna Księgowa  Naczelnik Wydziału
Barbara Raźny-Tatara 
Wydział Monitoringu Środowiska  p.o. Naczelnika Wydziału
Barbara Dębska 
Laboratorium WIOŚ  Kierownik Laboratorium
Leszek Turzański 
Delegatury
Delegatura w Nowym Sączu Kierownik Delegatury
Jadwiga Pach 
 Delegatura w Tarnowie Kierownik Delegatury
Krystyna Gołębiowska


ORGANIZACJA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Szczegółową organizację i zasady działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie określa Regulamin Organizacyjny  ustalony zarządzeniem Nr 15/2012 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 4 grudnia 2012 r., zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego zarządzeniem Nr 556/12 z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniony zarządzeniem Nr 4/2013 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 sierpnia 2013 r. i zatwierdzony zarządzeniem Nr 285/13 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r.


Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie 
Regulamin organizacyjny - zmiana 
Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie 
Statut - zmiana 
Kierunki działania oraz plan pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie na 2017 rok

 

OBSZAR DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie obejmuje swoim działaniem teren województwa małopolskiego.obszar działania WIOŚ w Krakowie obszar działania Delegatury w 

Nowym Sączu obszar działania Delegatury w 

Tarnowie wybierz obszar działania, aby uzyskać więcej szczegółów
Mapa obszaru działania WIOŚ

WIOŚ w Krakowie   nadzoruje powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski,  suski,  wadowicki, wielicki  i miasto Kraków 
szczegółowa mapa obszaru działania, 
adresy e-mail w WIOŚ w Krakowie
Delegatura w Nowym Sączu   obejmuje swym zasięgiem działania powiaty: limanowski, gorlicki, nowotarski, tatrzański, nowosądecki i Nowy Sącz-miasto na prawach powiatu
szczegółowa mapa obszaru działania, 
dodatkowe informacje o Delegaturze w Nowym Sączu
Delegatura w Tarnowie   obejmuje swym zasięgiem działania powiaty : bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski ziemski i  Tarnów-miasto na prawach powiatu
szczegółowa mapa obszaru działania, 
dodatkowe informacje o Delegaturze w Tarnowie

Ostatnia aktualizacja: 23-01-2017
© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2001-2017
Projekt i wykonanie