linia

AKTUALNOŚCI

wróć do listy aktualności
Podpisano Porozumienie o dofinansowaniu Projektu
2012-04-18

W dniu wczorajszym, tj. 17.04 2012 roku, pomiędzy Instytucją Zarządzającą MRPO – Zarządem Województwa Małopolskiego a Beneficjentem – Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie, podpisane zostało Porozumienie o dofinansowaniu Projektu w ramach Osi Priorytetowej 7.Infrastruktura ochrony środowiska Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zgodnie z zawartym porozumieniem Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w latach 2011-2013, w ramach działania 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii zrealizuje Projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatury w Nowym Sączu i Tarnowie.

Całkowity koszt projektu wynosi 2 910 565 PLN, a dofinansowanie ze środków europejskich 1 934 362 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Rzeczową realizację Projektu rozpoczęto już w roku 2011 realizując zadanie: Przebudowa dachu na budynku Delegatury WIOŚ w Nowym Sączu. Koszt tego przedsięwzięcia, jako wkład własny Beneficjenta - wydatek niekwalifikowany, został pokryty ze środków budżetu państwa.

Fundusze Europejskie dla Małopolski

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2012
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: 2012-04-18