linia

O PROJEKCIE

Tytuł projektu
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie – Delegatur w Nowym Sączu i Tarnowie

współfinansowanego ze środków
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Beneficjent

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Instytucja zarządzająca MRPO

Zarząd Województwa Małopolskiego

Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie: 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych  źródeł energii

 Całkowita wartość projektu
2 910 565,40 PLN
Dofinansowanie ze środków europejskich na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 1 934 361,97 PLN, co stanowi  85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Okres realizacji Projektu

rozpoczęcie realizacji: 2010-06-01
Zakończenie realizacji: 2013-12-31

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU (zadania inwestycyjne)

WIOŚ Kraków – Delegatura Nowy Sącz

1. Przebudowa dachu
2. Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła i instalacją solarną
3. Modernizacja instalacji wentylacyjnej
4. Wymiana instalacji wewnętrznej c.o.
5. Termomodernizacja budynku (Nowy Sącz)

WIOŚ Kraków – Delegatura Tarnów

6. Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła
7. Instalacja solarna dla ciepłej wody
8. Modernizacja instalacji wentylacyjnej
9. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych piwnic
10. Termomodernizacja budynku

Fundusze Europejskie dla Małopolski

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2012
Wszelkie prawa zastrzeżone
ostatnia aktualizacja: 2012-06-28