AKTUALNOŚCI ..::.. KONTAKT ..::.. FAQ ..::.. MAPA SERWISU ..::.. BIP
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie


MONITORING ŚRODOWISKAZADANIA WIOŚ w latach 2016-2020

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa małopolskiego zadania określone w programie monitoringu środowiska dla województwa małopolskiego na lata 2016-2020.


Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa małopolskiego na lata 2016-2020
Aneks nr 1 do PMŚ na lata 2016-2020
Aneks nr 2 do PMŚ na lata 2016-2020

CELE i ORGANIZACJA    PMŚ - informacje ogólne

Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020


Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest odpowiedzialny za opracowywanie wieloletnich wojewódzkich programów państwowego monitoringu środowiska, zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Programy obejmuja zadania wynikajace z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych potrzeb wynikających z polityki ekologicznej państwa.
W Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 przewidziano kontynuację większości dotychczasowych zadań i jednocześnie zaplanowano realizację nowych zadań wynikających z konieczności wdrożenia do polskiego systemu monitoringu nowych wymagań unijnych. Wiele uwagi zostanie poświęcone monitoringowi wód, w szczególności w zakresie wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str.1).
Ważnym zadaniem będzie również wdrożenie wspomagania systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego.
Zasadniczym elementem nowego programu PMŚ są zadania związane z zapewnieniem wysokiej jakości wyników pomiarów i ocen w odniesieniu do wszystkich zadań realizowanych w ramach PMŚ.

W programie Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa małopolskiego na lata 2016-2020 zaplanowano kontynuację badań stanu środowiska w oparciu o dotychczasową strukturę czterech podsystemów:

 • podsystemu monitoringu jakości powietrza,
 • podsystemu monitoringu jakości wód,
 • podsystemu monitoringu hałasu,
 • podsystemu monitoringu pól elektromagnetycznych.

 • 
  Ostatnia aktualizacja: 23-09-2017
  © Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2001-2017
  Projekt i wykonanie