AKTUALNOŚCI ..::.. KONTAKT ..::.. FAQ ..::.. MAPA SERWISU ..::.. BIP
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKUWzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (TŁO)

PODSTAWA PRAWNA

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie jest konstytucyjnie gwarantowanym prawem. Zgodnie z art.74 ust.3 Konstytucji RP każdy ma prawo do informacji o stanie  i ochronie środowiska. Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.).

Kwestie związane z dostępem do informacji publicznej regulowane są w art. 61 Konstytucji RP, który stanowi "Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne..". 
Podstawową regulacją prawną ustawodawstwa wydaną dla realizacji konstytucyjnego prawa z art.61, zapewniającą każdemu obywatelowi możliwość uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej jest ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1764).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie udostępnia każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu lub które są dla niego przeznaczone.
Inne informacje publiczne znajdujące się w  posiadaniu Inspektoratu w Krakowie – nie stanowiące informacji o środowisku,  podlegają udostępnianiu – na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

ZASADY I ZAKRES  UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

 • Zakres informacji podlegających udostępnianiu między innymi:

  - decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty kar pieniężnych  za naruszanie wymagań ochrony środowiska z zakresu powietrza, hałasu, odpadów, odprowadzania ścieków, nadmiernego poboru wody,  

  - wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska

  - inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej, elektronicznej lub innej, dotyczące:

   a) stanu elementów przyrodniczych środowiska i ich wzajemnego oddziaływania 
   b) zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz  działań  wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko

 • Tryb udostępniania:

  Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się każdemu na pisemny wniosek, z zastrzeżeniem, że informacje nie wymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku. 

 • Forma udostępniania informacji

  - ustnie
  - umożliwienie zapoznania się z posiadanymi dokumentami w siedzibie WIOŚ 
  - możliwość kopiowania  dokumentów albo ich wydruk 
  - wyszukanie i przygotowanie informacji wg wniosku

 • Terminy na udostępnianie:

  - niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku - dokumenty o których dane zamieszczone są w publicznie dostępnych wykazach
  - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku 
  - w ciągu dwóch miesięcy  ze względu na stopień skomplikowania sprawy

 • Opłaty:

  - wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie WIOŚ dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne
  - za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie  pobieramy opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty
  - wysokość stawek opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.11.2010 r. (Dz. U. Nr 215, poz.1415, z późn. zm.).


Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub ich przesyłanie

Opłata za wyszukiwanie informacji 
Opłata wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów. Opłata ta ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów.

Opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.

Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych 
* Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A4 (210 mm x 297 mm) wynosi 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej(opłata główna) lub 1,50 zł za stronę kopii kolorowej(opłata główna). 
* Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A3 (297 mm x 420 mm) pobiera się opłatę główną pomnożoną przez współczynnik różnicujący 2. 

Opłata za udostępnianie informacji w formie elektronicznej
*Pobiera się opłatę nie wyższą niż  1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD
*Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych pobiera się opłatę równą kosztowi zakupu nośnika.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie odbywa się w oparciu o wniosek, w którym wnioskodawca powinien określić zakres i formę udostępnienia informacji oraz sposób jej przekazania. W zależności od wybranego przez wnioskodawcę zakresu, formy i sposobu przekazania informacji o środowisku zostanie wyliczona opłata łączna. Informacja o wysokości opłaty łącznej zostanie przesłana do wnioskodawcy.

Opłaty za udostępnianie informacji i jej przesłanie w formie wybranej przez wnioskodawcę uiszcza się w terminie 14 dni przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy lub przy odbiorze przesyłki.

Rachunek bankowy nr  85 10101270 000 8952231000000

Kasa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Pl. Szczepański 5, 30-072 Kraków

Kasa Delegatury w Nowym Sączu, ul. Fabryczna 11, 33-300 Nowy Sącz

Kasa Delegatury WIOŚ w Tarnowie, ul. Krasińskiego 7A, 33-100 Tarnów

Kasy czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 12.30 - 14.30Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania i załatwiania spraw w WIOŚ w Krakowie oraz Delegaturach w Tarnowie i Nowym Sączu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej WIOŚ w Krakowie


Ostatnia aktualizacja: 24-09-2017
© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  Kraków 2001-2017
Projekt i wykonanie