logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

Działania WIOŚ ws. wysypiska śmieci w Kluczach (pow. olkuski)


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w dniach od 12 do 19 maja 2017 r. przeprowadzono kontrolę w firmie Selenya Sp. z o.o. oraz Kryc Monika Firma Handlowo – Usługowa „MARTEX” prowadzących działalność gospodarczą w miejscowości Klucze przy ul. Osada 4.


Ustalenia kontroli potwierdziły posiadanie przez ww. firmy decyzji zezwalających na zbieranie i transport odpadów. Podmioty nie posiadają pozwoleń na przetwarzanie odpadów.


W dniu 12 oraz 16 maja 2017 r. przeprowadzono wizję na terenie działalności prowadzonej przez powyższe firmy przy ul. Osada 4 w miejscowości Klucze, podczas której stwierdzono naruszenia w zakresie magazynowania odpadów o kodzie 19 12 12. Odpady zgromadzone były na placu manewrowym w postaci hałdy oraz wzdłuż hali (od strony wschodniej). Wzdłuż hali zmagazynowano zbelowane odpady o kodzie 19 12 12 przygotowane do wysyłki. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że teren wokół hal należy do F.H.U. „MARTEX”.

Hale magazynowe oraz miejsca magazynowania odpadów nie były opisane.


W posiadanych decyzjach określono miejsca magazynowania odpadów (na terenie hali nr 7 i 7a dla „MARTEX” oraz hali nr 8 dla Selenya Sp. z o.o.). Decyzja nie dopuszcza magazynowania odpadów na zewnątrz hali.


W trakcie kontroli ustalono, że Selenya Sp. z o.o. prowadzi usługi w zakresie belowania odpadów bez wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów.


Ponadto stwierdzono naruszenia w zakresie sposobu magazynowania odpadów wewnątrz hal, tj. brak opisów boksów kodami odpadów. Podmioty nie dopełniły także obowiązku składania właściwym organom sprawozdania o gospodarowaniu odpadami.


W związku ze stwierdzonymi naruszeniami zastosowano sankcję określoną w art. 180a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). Ponadto zostało wszczęte postępowanie na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 4 ustawy j.w. wobec F.H.U. „MARTEX” (za magazynowanie odpadów niezgodnie z posiadaną decyzją) oraz wobec Selenya Sp. z o.o. (za przetwarzanie odpadów bez wymaganej w tym zakresie decyzji). Wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące F.H.U. „MARTEX” oraz Selenya Sp. z o.o. do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.


Ponadto, z uwagi na magazynowanie odpadów niezgodne z posiadaną decyzją na zewnątrz hali przez F.H.U. „MARTEX”, skierowano wystąpienie do Wójta Gminy Klucze o podjęcie działań w trybie art. 26 ustawy jw.


W związku z niedotrzymaniem warunków decyzji w zakresie magazynowania odpadów (F.H.U. „MARTEX” i Selenya Sp. z o.o.) Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wystąpił z wnioskiem do Starosty o podjęcie działań w trybie art. 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) oraz poinformowanie tut. WIOŚ o podjętych działaniach.


Równocześnie pismem z dnia 29 maja 2017r. skierowano zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U.2016 poz.1137 ze zm.).

 

OPRACOWANIE INFORMACJI: Bożena Batorowicz - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 09-06-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie