logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA WS. ZANIECZYSZCZENIA RZEKI RABY


22 maja 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie otrzymał informację o potencjalnym zanieczyszczeniu rzeki Raby. WIOŚ w trybie pilnym skontaktował się z oczyszczalnią w Dobczycach, która została wskazana jako prawdopodobny sprawca zanieczyszczenia. Jednocześnie inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce zdarzenia. Pobrano do badań próbkę ścieków odpływających z oczyszczalni oraz próbki wody z rzeki Raby – powyżej i poniżej dopływu ścieków. Wyniki badań potwierdziły, iż proces oczyszczania ścieków został zakłócony i w związku z awarią, w dniu poboru ścieki nie spełniały norm. Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki przedstawił Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zakres czynności podjętych w związku z zaistniałą sytuacją. Przeprowadzono kontrolę sieci kanalizacyjnej i rozmowy dyscyplinujące z dostawcami ścieków wozami asenizacyjnymi. Pobrano ścieki do analizy w akredytowanym laboratorium. Dowieziono osad czynny z innej oczyszczalni w celu przywrócenia prawidłowego procesu oczyszczania ścieków.

W najbliższych dniach inspektorzy WIOŚ sprawdzą czy działania podjęte przez użytkownika instalacji przyniosły zamierzony efekt.


Z uwagi na fakt, iż oczyszczalnia odprowadza ścieki do rzeki Raby poniżej Jeziora Dobczyckiego, zdarzenie nie stanowiło zagrożenia dla ujęcia wody pitnej.


Oczyszczalnia w związku z warunkami posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, co miesiąc zleca akredytowanemu laboratorium pobór i badanie odprowadzanych ścieków. Wyniki tych badań regularnie przekazywane są do WIOŚ w Krakowie i podlegają sprawdzeniu.


Kontrole WIOŚ oparte na analizie badań automonitoringowych przeprowadzane w ostatnich pięciu latach nie wykazały nieprawidłowości. Naruszeń przepisów ochrony środowiska nie stwierdzono również podczas ostatniej kontroli przeprowadzonej w terenie w 2013 roku.

OPRACOWANIE INFORMACJI: Bożena Batorowicz - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 05-06-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie