logo WIOŚ w Krakowie

AKTUALNOŚCI

 W nawiązaniu do opublikowanego na łamach Dziennika Polskiego w dniu 31.07.2017 artykułu Pani Agnieszki Maj „Kraków. Nadal nie mierzą elektrosmogu”, WIOŚ w Krakowie informuje, iż:


  1. Analizator widma zakupiony z budżetu miasta został przekazany dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie znacznie później niż wynika to z treści artykułu - protokół przekazania analizatora zawarty pomiędzy gminą Miejską Kraków a WIOŚ datowany jest na 13.04.2017, zatem nieścisłe są określenia że: „…prawie rok inspektorzy WIOŚ się z nim zapoznają”.

  2. Zgodnie z artykułem 147a.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie zobowiązany jest prowadzić m.in. pomiary PEM, które są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, i tylko takie akredytowane pomiary dają możliwość wykorzystania otrzymanych wyników pomiarów w dalszych postępowaniach administracyjnych. Wdrożenie do badań nowo pozyskanego urządzenia wymaga spełnienia szeregu wymogów m.in. zawartych w dokumencie DAB-18 uzgodnionym z Ministerstwem Środowiska harmonizującym podejście do akredytacji laboratoriów badawczych, wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, na potrzeby obszaru regulowanego przepisami prawa. Laboratorium badawcze wykonujące pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku powinno spełniać ogólne wymagania akredytacyjne podane w normie PN-EN ISO/IEC 17025 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” a także specyficzne wymagania dotyczące metod referencyjnych podanych w :

    • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883);
    • rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1645),


    Na podstawie koniecznych do spełnienia wymogów, podczas wykonywania pomiarów opisanych w powyższych aktach prawnych, analizatora widma nie da się stosować „jak fotoradaru”, a pomiar nie polega na rozłożeniu skrzynki w pobliżu masztu co spowoduje automatyczne określenie wielkości promieniowania. Ze względu na konieczność stosowania zestawu selektywnego pomiaru promieniowania elektromagnetycznego (analizatora widma PEM) z uwzględnieniem wszystkich podanych powyżej wymagań nie jest możliwe wdrożenie urządzenia w takim trybie jak to uczyniono z dozymetrami wykorzystywanymi przez Miejskie Centrum Dialogu do pomiarów nieakredytowanych mających tylko role wskaźnikową (orientacyjną), na podstawie których nie ma możliwości podjęcia działań administracyjnych.

  3. Podkreślić również należy, że akredytowane pomiary PEM wykonywane są sukcesywnie od szeregu lat w laboratorium WIOŚ w Krakowie na podstawie skarg oraz w ramach badań na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska. I tak przy użyciu posiadanej aparatury pomiarowej w roku 2016 wykonano 78 pomiarów, z czego, tylko w jednym przypadku, stwierdzono przekroczenia wartości normatywnych, a w roku 2017 wykonano 45 pomiarów z czego tylko w 2 przypadkach stwierdzono przekroczenia wartości normatywnych.


OPRACOWANIE INFORMACJI: Magdalena Gala - Rzecznik prasowy WIOŚ
PUBLIKACJA INFORMACJI: Teresa Prajsnar Główny Specjalista Delegatura WIOŚ w Tarnowie
DATA PUBLIKACJI: 1-08-2017

ZamknijZAMKNIJ Drukuj stronęDRUKUJ STRONĘ

© 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie