WIOŚ Kraków · Plac Szczepański 5  ·  31-011 Kraków ·
· Tel.: +48/12/422 48 95 · Fax: +48/12/422 36 12

 

 

 

 

 

Raport o stanie środowiska naturalnego w województwie małopolskim w 2003 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków 2004

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

Wypełniając ustawowy obowiązek Inspekcji Ochrony Środowiska o systematycznym informowaniu organów administracji publicznej i społeczeństwa o stanie środowiska przedstawiamy Państwu niniejszy Raport.

Zawiera on ocenę stanu wód, powietrza, gleb, klimatu akustycznego, promieniowania niejonizującego oraz gospodarkę odpadami.

Ponieważ inne instytucje prowadzą swoje badania w obszarze środowiska lub zjawisk z nim związanych uznaliśmy za konieczne dążenie do poszerzenia zakresu tematycznego Raportu. Środowisko – jako całość – podlegać bowiem powinno maksymalnie pełnej ocenie, a jest to możliwe tylko przy uwzględnieniu badań prowadzonych przez wiele jednostek.

Dlatego obok części głównej Raportu dotyczącej wykonywanego przez nas monitoringu środowiska znajdziecie tu Państwo także dane dotyczące monitoringu środowiska przyrodniczego, gospodarki wodnej oraz monitoringu aerobiologicznego. Uzupełnia je informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Całość tych informacji pozwala na uchwycenie powiązań i zależności między nimi, co zwłaszcza dla stanu środowiska w roku 2003 jest niezwykle istotne. Po raz pierwszy od wielu lat zaobserwowaliśmy np. brak istotnej poprawy w jakości wód powierzchniowych. Zjawisko to ma niewątpliwy związek z suszą i płynącymi stąd zagrożeniami udokumentowanymi w rozdziałach Raportu opracowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Reakcją na ilość wody i jej stan są z kolei zmiany w środowisku przyrodniczym.

Mamy nadzieję, że współpraca z instytucjami, które również w pewnym zakresie swoich kompetencji badają elementy środowiska będzie trwała i pozwoli na wzbogacenie informacji dostarczanych przez Raporty.

Zachęcamy do analizy dostarczonych Państwu wyników całorocznych badań, co posłużyć powinno zarówno uwzględnieniu wniosków z nich płynących w regionalnych programach ochrony środowiska, jak i do refleksji w codziennych działaniach w otoczeniu, w którym mieszkamy, pracujemy i wypoczywamy.

Dziękuję wszystkim autorom – twórcom niniejszego Raportu, zwłaszcza autorom rozdziałów spoza naszego Inspektoratu, których wiedza i praca przyczyniła się do wzbogacenia zawartych w nim informacji.

 

Małopolski Wojewódzki Inspektor
/Leszek Sebesta/
Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 Autorzy

Praca wykonana pod kierunkiem
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Leszka Sebesty

Redakcja WIOŚ
Barbara Pająk, Krystyna Gołębiowska

Autorzy
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku

Witold Bochenek
Instytut Nauk o Środowisku UJ
Zakład Monitoringu Środowiska

Katarzyna Sawicka-Kapusta
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Tomasz Bukowiec
Elżbieta Drab
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Krzysztof Bolek
Wiesław Bury
Zakład Alergologii Przemysłowej UJ
Katedra Medycyny Pracy i Chorób Środowiskowych

Dorota Myszkowska
Krystyna Obtułowicz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Roman Bereś
Grażyna Cieśla
Liliana Czarnecka
Kinga Dulemba
Barbara Dębska
Mirosław Dzierko
Piotr Fiszer
Anna Główka
Krystyna Gołębiowska
Ewa Gondek
Monika Janik
Dariusz Kapustka
Paweł Kruszelnicki
Ryszard Listwan
Dorota Łęczycka
Joanna Niedziałek
Maria Ogar
Barbara Pająk
Teresa Reczek
Krystyna Synowiec
Monika Tatrzańska-Dudek
Eugeniusz Żelazowski
Dorota Żmuda

Opracowanie graficzne
Paweł Kruszelnicki, Piotr Noga i Teresa Prajsnar
Fotografie
Monika Tatrzańska-Dudek

 

 

SPIS TREŚCI

1. Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych HTML

2. Jakość powietrza HTML

2.1. Pył zawieszony

2.2. Dwutlenek siarki

2.3. Dwutlenek azotu

2.4. Ozon

2.5. Tlenek węgla

2.6. Benzen

2.7. Ołów

2.8. Kadm, arsen i benzoapiren

3. Pomiary zanieczyszczeń powietrza metodą wskaźnikową HTML

3.1. Dwutlenek siarki i dwutlenek azotu

3.2. Benzen

4. Bieżąca ocena jakości powietrza HTML

II   WODY

1. Gospodarka wodno-ściekowa HTML

1.1. Pobór wody

1.2. Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych

1.3. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych

2. Jakość wód powierzchniowych

2.1. Stan zanieczyszczenia rzek HTML

2.1.1 Rzeka Wisła

2.1.2. Zlewnia rzeki Białej Przemszy

2.1.3. Rzeka Soła

2.1.4. Rzeka Macocha (Włosienica)

2.1.5. Potok Chechło

2.1.6. Zlewnia rzeki Skawy

2.1.7. Potok Regulicki

2.1.8.Zlewnia rzeki Harbutówki - Skawinki

2.1.9. Zlewnia rzeki Sanki

2.1.10. Zlewnia rzeki Rudawy

2.1.11. Rzeka Wilga

2.1.12. Rzeka Prądnik-Białucha

2.1.13. Rzeka Dłubnia

2.1.14. Rzeka Serafa

2.1.15. Zlewnia rzeki Raby

2.1.16. Zlewnia rzeki Szreniawy

2.1.17. Rzeka Gróbka

2.1.18. Rzeka Uszwica

2.1.19. Rzeka Nidzica

2.1.20. Rzeka Kisielina

2.1.21. Zlewnia rzeki Dunajca

2.1.22. Zlewnia rzeki Poprad

2.1.23. Rzeka Łososina

2.1.24. Zlewnia rzeki Białej Tarnowskiej

2.1.25. Zlewnia rzeki Breń

2.1.26. Rzeka Ropa

2.1.27. Rzeka Czarna Orawa

2.2. Ocena wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia HTML

2.3. Monitoring geochemiczny osadów rzecznych HTML

2.4. Jakość wód zbiorników zaporowych ujmowanych do celów pitnych HTML

2.4.1. Zbiornik Dobczycki

2.4.2. Zbiornik Gościbia

2.5. Jakość wód zbiorników zaporowych o funkcji retencyjno-przeciwpowodziowo-rekreacyjnej HTML

2.5.1. Zbiornik Czorsztyński

2.5.2. Zbiornik Rożnowski

2.5.3. Zbiornik Czchowski

2.5.4. Zbiornik Klimkówka

3. Jakość wód podziemnych HTML

3.1 Zasoby wód podziemnych

3.2 Charakterystyka Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

3.3. Stopień zagrożenia i źródła zanieczyszczeń wód podziemnych

3.4. Stan zanieczyszczenia wód podziemnych

III   ODPADY

1. Postępowanie z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej HTML
2.
Składowiska odpadów HTML
3.
Plany gospodarki odpadami HTML

IV   HAŁAS

1. Kryteria oceny stanu akustycznego HTML

2. Charakterystyka prowadzonych badań HTML

2.1. Hałas przemysłowy i komunalny

2.2. Hałas komunikacyjny

2.3. Hałas kolejowy

2.4. Hałas lotniczy

2.5. Hałas linii elektroenergetycznych

V   PRZEGLĄD WYBRANYCH PROBLEMÓW HTML

1. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Stacja Bazowa w Szymbarku

2. Zjawisko suszy na terenie województwa małopolskiego w obszarze działania RZGW w Krakowie

2.1. Zasięg występowania suszy oraz skala zjawiska

2.2. Obniżenie poziomu wód powierzchniowych i gruntowych

2.3. Straty spowodowane długotrwałą suszą

3. Opad pyłku roślin i spor grzybowych nad Krakowem

 

VI   DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie HTML

1.1. Działalność kontrolna

1.2. Przeciwdziałanie poważnym awariom

1.3. Działalność laboratoryjna

1.4. Pomiary emisji związków toksycznych w spalinach pojazdów samochodowych

1.5. Współpraca zagraniczna

1.6. Edukacja ekologiczna

2. Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie HTML

2.1. Realizacja planu Funduszu

2.2. Ocena ekologiczno-technologiczna zadań

2.3. Plany Funduszu na rok 2004