Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

RAPORT 
O STANIE ŚRODOWISKA
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
W 2001 ROKU


BMŚ Kraków 2002

Drogi Czytelniku! 
Publikacja została udostępniona  w postaci plików w formacie  PDF  zainstaluj darmowe oprogramowanieAdobe Acrobat Reader
  SPIS TREŚCI :  | strona tytułowa, autorzyCzęść I  |  Część II Część III  |  
Część I
Działalność człowieka a środowisko
 
( cały rozdział - ok. 1,5 MB)

1. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWO-GAZOWYCH
2. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
2.1. Pobór wody
2.2. Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych
3. ODPADY
3.1. Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
3.2. Postępowanie z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej
3.3. Odpady komunalne
3.4. Składowiska odpadów
Część II
Jakość podstawowych elementów środowiska

1. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA  
1.1. Stan zanieczyszczenia powietrza
1.1.1. Pył zawieszony
1.1.2. Dwutlenek siarki
1.1.3. Dwutlenek azotu
1.1.4. Ozon
1.1.5. Tlenek węgla
1.1.6. Zanieczyszczenia specyficzne
1.2. Opad pyłu, kadmu i ołowiu
1.3. Mokra depozycja zanieczyszczeń
1.3.1. Chemizm depozycji mokrej
1.3.2. Depozycja zanieczyszczeń z opadów na teren woj.małopolskiego w latach 2001-2002
1.4. Ocena wstępna jakości powietrza
2. ZANIECZYSZCZENIA WÓD   
2.1. Stan zanieczyszczenia rzek  (tekst)
        rysunki  45-50          
2.2. Monitoring geochemiczny osadów wodnych
2.3. Monitoring zbiorników zaporowych
2.3.1. Zbiorniki zaporowe w głównej funkcji ujęć wody pitnej
2.3.2. Zbiorniki zaporowe o funkcji retencyjno-przeciwpowodziowo-rekreacyjnej
2.4. Ocena hydrobiologiczna wybranych rzek
2.5. Wody podziemne
2.5.1. Stopień zagrożenia i źródła zanieczyszczeń wód podziemnych
2.5.2 Jakość wód podziemnych
3. ZINTEGROWANY MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
4. OBCIĄŻENIE HAŁASEM
4.1. Hałas przemysłowy
4.2. Hałas drogowy
4.2.1. Hałas linii elektroenergetycznych
5. ZANIECZYSZCZENIE GLEB
5.1. Użytkowanie gruntów i zagrożenia
5.2. Monitoring chemizmu gleb ornych
5.3. Ocena zanieczyszczenia gleb użytków rolnych metalami ciężkimi, siarką, WWA
Część III
Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
2. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA